Behandling

Formålet med behandling

Formålet med behandling er at tilbyde barn/unge et udviklingsrum med særligt fokus på de behov, der træder frem som følge af den viden eller mistanke der har været om overgreb.

Fælles for alle behandlere er et grundlæggende og dybdegående kendskab til traumer og dets påvirkning på børn og unge. I behandlingen arbejder vi ud fra en eklektisk tilgang og skræddersyr vores behandling til de specifikke behov det enkelte barn fremstår med. Dette sker som udgangspunkt i tæt samarbejde med barnet/den unge og dets omsorgspersoner.

Der forhandles konkrete mål med behandlingen sammen med myndighedsrådgiver og familien.

 

Procedure

 • Det er kun kommunen, der kan henvise et barn til behandling i børnehus Sjælland – find henvisningsskemaet her (link)
 • Er du forælder, kan du kontakte dit barns sagsbehandler for at høre mere om mulighederne for behandling.
 • Visitationsmøder afholdes løbende og I kan som kommune forvente at få svar på jeres forespørgsel indenfor rimelig tid.
 • Opdragsgiver skal være opmærksom på indhentning af samtykke fra forældremyndighedsindehavere. Dette gælder også for forældre med del i forældremyndighed, som eventuelt ikke længere er en del af barnets liv. Find samtykkeerklæring her (link).
 • Såfremt Børnehus Sjælland visiterer barnet ind til behandling, skal priser på forløb kunne godkendes forud for invitationen til et afklarende forløb. Der skal således være tilsagn om forpligtende samarbejde inden det indledende møde med barnet og dets familie.
 • Familien og myndighedsrådgiver inviteres herefter til at indgå i et afklarende forløb, bestående af 3-5 samtaler, hvor der vil blive foretaget en psykologisk vurdering af, om det ønskede behandlingsforløb er det hensigtsmæssige og etisk forsvarlige for barnet.
 • Efter det afklarende forløb, udfærdiges den endelige kontrakt, som skal godkendes og underskrives af den kommunale myndighed forud for første behandlingssamtale med barnet.

Et behandlingsforløb består typisk af:

 • Formøde med myndighedsrådgiver med henblik på afstemning og indledning af et forpligtende samarbejde omkring barnets behandling.
 • Afklarende forløb på 3-5 samtaler: Indledes med et fælles møde med barnet, familien og myndighedsrådgiver med henblik på afklaring af håb og ønsker med behandlingen samt forventningsafstemning. Herefter afholdes samtaler med barnet og forældre for at undersøge, hvorvidt det er muligt at skabe den nødvendige behandlingsalliance for et videre forløb.
 • Efter det afklarende forløb, vurderer Børnehus Sjælland, hvordan vi kan være barnet og familien bedst til hjælp. Såfremt der er skabt et tilstrækkeligt grundlag for et videre samarbejde, igangsættes behandlingen. Alternativt guides familien og sagsbehandler videre til rette indsats, hjælp eller støtte.
 • Samtaler med barnet/den unge og inddragelse af relevante voksne omkring barnet/den unge, efter behov. Se link for behandlingsforløb (link)*
 • Eventuelle netværksmøder efter behov
 • Afsluttende statusskrivelse
 • Afsluttende møde

I Børnehus Sjælland er det vores erfaring og viden, at relationen og de løbende terapeutiske justeringer, fremfor konkrete metoder, er det bærende i en behandlingskontekst. Har du som myndighedsrådgiver behov for yderligere information vedrørende metodiske og teoretiske overvejelser i en behandling, er du velkommen til at kontakte os. 

Psykologernes metoder:

Biopsykosocial og transdisciplinær tilgang

EMDR

Kognitiv adfærdsterapi

Legeterapi

Løsningsfokuseret tilgang

Narrativ og systemisk tilgang

Psykoanalytisk og psykodynamisk psykoterapi

Sandplay

TF-CBT

Alle psykologer arbejder eklektisk og behandlingen, herunder metoder, tilpasses det enkelte barn/ung. Med afsæt i den udredning der er foretaget i Børnehus Sjælland, tilrettelægger den behandlende psykolog forløbet til barnet / den unge.