Organisering

Børnehuset danner organisatorisk ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem myndigheder i sager om overgreb mod børn og unge.

indholds splitter
Børnehusene er bemandet med et fast uddannet personale, der har særlige kvalifikationer og kompetencer i forhold til at håndtere sager om overgreb mod børn.  Det faste personale skal dække funktioner som ledelse, socialrådgiverbistand, psykologbistand samt sekretærbistand.

Samarbejdsparter

Børnehuset skal opfattes som en organisatorisk ramme for et samarbejde mellem kommuner, sygehusvæsen og politi. Personalet i børnehuset samarbejder med en række faste eksterne samarbejdsparter, som inddrages efter behov i de konkrete sager. Det vil som oftest være politi, pædiater og/eller retsmediciner.
Politi
Politiet anvender børnehuset til at foretage videoafhøring af børn under 13 i forbindelse med en konkret efterforskning, jf. de retningslinjer der er fastsat i Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2007.
Politiet kan også vælge at anvende børnehuset til afhøring af børn/unge over 12 år, der ikke skal videoafhøres. Politiet indgår ligeledes i børnehusets sagssamråd. Hvis politiet vurderer, at der er grundlag for det, rekvireres desuden en retsmedicinsk undersøgelse.
Sygehusvæsen
Det sundhedsfaglige personale foretager den indledende sundhedsfaglige udredning og vurdering af behov for eventuel sundhedsfaglig viderevisitation. Dette kan ske ved personligt fremmøde af det sundhedsfaglige personale, men kan ligeledes ske via telefoniske eller skriftlige drøftelser af sagen. Dette vil afhænge af den konkrete sag.
Kommunen
Kommunen skal benytte børnehuset i sager, når der er mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung under 18 år. Det gælder sager, hvor de skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse (§ 50) eller en revideret undersøgelse af barnets/den unges forhold.
I løsningen af den konkrete sag indgår sagsbehandleren derfor i praksis som en del af børnehusteamet. Myndighedssagsbehandler fra barnets eller den unges handlekommune følger barnet eller den unge i børnehuset og deltager i forløbet.
Barnets handlekommune træffer beslutning om de nødvendige sociale foranstaltninger. Det sker på baggrund af børnehusets vurdering af barnets eller den unges fremadrettede behov for særlig støtte og behandling.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen understøtter børnehusenes drift og det tværsektorielle samarbejde i børnehusene for at sikre at en kvalificeret og ensartet indsats i børnehusene udvikles og fastholdes i hele landet.
Socialstyrelsen giver blandt andet faglig understøttelse og konsulentbistand til børnehusene baseret på aktuel bedste viden. Herunder udvikling af fælles faglige kvalitetsstandarder, faglige metodebeskrivelser for de forskellige tværsektorielle indsatser samt facilitering af fælles mødefora.
Derudover faciliterer Socialstyrelsen tværsektorielle møder mellem politi og kommuner for at sikre en koordinering af indsatsen i sager om overgreb og kvalificere samarbejdet mellem myndighederne.
Socialstyrelsen yder desuden en løbende support af det IT-baserede registreringssystem, som alle børnehusene indberetter til og behandler og formidler data herfra. På den måde bliver det muligt for Socialstyrelsen at afdække eventuelle behov for ændringer og justeringer af børnehusmodellen.